Wydrukuj tą strone
wtorek, 18 październik 2016 17:00

Egzamin czeladniczy (warunki dopuszczenia,wymagane dokumenty, struktura egzaminu)

EGZAMIN CZELADNICZY

Egzamin czeladniczy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:

 1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;

 2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017r., pozycja 89 z późn. zm.), którego § 5 brzmi:

Do egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden
z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

 1. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

 1. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 1. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
  i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem,
  w którym zdaje egzamin;

 1. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

 1. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składają dokumenty
w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Św. Anny 9,
/Wydział Kwalifikacji, pokój nr 16, tel. 12 422-77-68/ lub za pośrednictwem Cechów.

Uczeń ( pracownik młodociany) ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składa następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (druk do egz.czel. do pobrania) !!!

 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, (osoby dokształcające się
  w formie pozaszkolnej składają świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie
  o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego).

 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez Cech, (w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu).

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

 1. Potwierdzenie wniesienia opłaty, (opłatę za egzamin można dokonać kasie Izby lub na konto Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Nr rachunku bankowego:

Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2002r, Dz.U.
Nr 197 z p.zm.
– pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty egzaminu czeladniczego zdawanego przez ucznia w pierwszym wyznaczonym terminie.

Osoba dorosła ( kandydat z wolnego naboru) ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składa następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (druk do pobrania )!!!!

 2. Świadectwo ukończenia szkoły.

 3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu – 3 lata

(świadectwa pracy, zaświadczenie od aktualnego pracodawcy lub oświadczenie kandydata)

lub

zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych (dot. uczestników

praktycznej nauki zawodu dorosłych)

lub

dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym

w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin ( oraz co najmniej półroczny okres

wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin )

lub

zaświadczenie o zdanym egzaminie sprawdzającym lub świadectwo potwierdzające

kwalifikacje w zawodzie ( oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu).

4. Zaświadczenie o przynależności kandydata lub pracodawcy kandydata do Cechu

(dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych).

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).

 1. Potwierdzenie wniesienia opłaty, (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie )

Nr rachunku bankowego:

Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263

Uwaga!

Przy składaniu dokumentów w Izbie lub w Cechu należy przedłożyć oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

 1. ETAP PRAKTYCZNY

  • polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne.

  • przeprowadzany jest on w wytypowanych warsztatach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

  • czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

 1. ETAP TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna ( testy)

  • Polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa,

 2. dokumentacja działalności gospodarczej,

 3. rysunek zawodowy,

 4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,

 6. podstawowe przepisy prawa pracy,

 7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

  • Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż
   45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut

Część ustna

 • Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  1. technologia,

  2. maszynoznawstwo,

  3. materiałoznawstwo.

   • Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy ( należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

Czytano 51044 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 17 lipiec 2018 07:40