wtorek, 24 październik 2017 09:32

Obraduje Rada Ochrony Pracy

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczy dziś w Warszawie w obradach Rady Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.
Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a kadencja Rady trwa 4 lata. Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:
x ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
x wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
x opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy,
x inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii,
x występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy,
x ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym - człowiek w środowisku pracy.
Na zdjęciu obok prezesa Kowalskiego, Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Czytano 1320 razy