piątek, 30 październik 2020 19:54

Osoby stosujące przemoc w rodzinie będą zobowiązane do opuszczenie wspólnego mieszkania

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Szanowni Państwo, z Waszej rekomendacji uczestniczę w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chcę poinformować o ważnych nowelizacjach ustawy Kodeks postepowania cywilnego. Wchodząca w życie w dniu 30 listopada 2020 r. ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2020 r., poz. 956) wprowadzi zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksie postępowania cywilnego, dotyczące postępowania zobowiązującego sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy.

Kluczową zmianą, jeżeli chodzi o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), jest zmiana brzmienia przepisu art. 11a tejże ustawy. Po wejściu w życie nowelizacji w dniu 30 listopada 2020 r. otrzyma on brzmienie, zgodnie z którym, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (art. 11a ust. 1 ww. ustawy). 

Przepis ten będzie miał również zastosowanie w przypadku, gdy (art. 11a ust. 2 ww. ustawy):

  1. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu.

  2. Członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie.

  3. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

 

Konsekwencją nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w Kodeksie postępowania cywilnego w części pierwszej w księdze drugiej w tytule II po dziale I dodaje się dział Ia w brzmieniu (nowe przepisy k.p.c. od art. 5602 do art. 56012 – Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia). 

Zgodnie z nowym przepisem art. 560 ze znaczkiem 3 § 1 k.p.c., wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia będzie mógł być złożony na urzędowym formularzu, którego wzór i sposób udostępniania określi Minister Sprawiedliwości w odrębnym rozporządzeniu (art. 5603 § 2 k.p.c.).

Zgodnie z przepisami  ustawy, dla stworzenia skutecznego systemu ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, niezbędne jest m.in. przyznanie nowych uprawnień Policji.

Dla tego celu – zgodnie z art. 15 aa ust. 1 ustawy o Policji – wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, policjant będzie miał prawo wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Celem przyjętego rozwiązania jest szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą, dla której najbardziej istotne w sytuacji zagrożenia jest możliwie szybkie i sprawne odseparowanie jej od osoby stosującej przemoc, ale w taki sposób by osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie musiała opuszczać mieszkania.

Będzie to nowy instrument reakcji na zjawisko przemocy w rodzinie, nakładający jednocześnie na funkcjonariuszy Policji nowe obowiązki.

Nakaz lub zakaz będzie obowiązywał przez okres 14 dni, z możliwością przedłużenia czasu jego obowiązywania przez sąd.

W tym czasie (14 dni) osoba dotknięta przemocą w rodzinie będzie mogła podjąć decyzję o dalszym sposobie postępowania, w tym złożenia żądania, by sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o którym mowa w przepisach  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218).

Z poważaniem Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie /-/ Janusz Kowalski

Czytano 913 razy