środa, 14 marzec 2018 06:40

I Forum Szkół Rzemiosła


W dniu 27 lutego 2018r w siedzibie Związku  Rzemiosła Polskiego w Warszawie zorganizowano pierwsze Forum Szkól Rzemiosła. Licznie zebrały się reprezentacje izb, szkół i cechów rzemieślniczych. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował Prezes Izby – Pan Janusz Kowalski  oraz Zastępca Prezesa  Pan Tadeusz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora MIRiP  Pan  Tomasz Kowalik oraz Pani Agnieszka Walczak Szefer – pracownik Wydziału Oświaty i Kwalifikacji MIRiP.

W spotkaniu wzięło udział około 120 osób z całego kraju, w tym Pani Krystyna Szumilas – Poseł na Sejm RP z Komisji Edukacji i Młodzieży,  Wicedyrektor  Ośrodka Rozwoju Edukacji, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN, wraz z zastępcą oraz przedstawiciele: Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa właściwego ds. zatrudnienia, Głównego Inspektora Pracy.Na spotkaniu gośćmi byli także partnerzy społeczni oraz strategiczni:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Naczelna Organizacja Techniczna, Ochotnicze Hufce Pracy oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Forum rozpoczął Prezes ZRP – Pan Jan Gogolewski, który podkreślił rolę tej inicjatywy i rolę samych szkół rzemiosła, które współdecydować będą o przyszłości naszego środowiska.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Pracy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu, lecz na ręce organizatorów przesłali listy podkreślające rolę rzemiosła w kształceniu wykwalifikowanych kadr oraz znaczenie szkół rzemieślniczych w tym procesie.

Wiceprezes nadzorujący sprawy oświaty rzemieślniczej z ramienia zarządu ZRP – Pan Zbigniew Marchwiak zaprezentował potencjał szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła  działających  w modelu dualnego kształcenia zawodowego. Obecnie w Polsce działa 38 rzemieślniczych szkół zawodowych, w których kształci się blisko 6 tys. uczniów. W szkołach tych zatrudnienie znajduje 1132 nauczycieli. Do tej pory mury tych szkół opuściło ponad 14 tys. absolwentów. Obecnie ponad 23 tys. zakładów rzemieślniczych realizuje przygotowanie zawodowe dla blisko 74 tys. młodych osób, którzy zajęcia praktyczne mają zorganizowane na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, a dokształcanie teoretyczne odbywa się w szkołach zawodowych.

Prezes MIRiP Janusz Kowalski w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę, jaką odgrywa od wieków rzemiosło prowadząc naukę w systemie Mistrz-Uczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach, które stanowią krwiobieg naszej gospodarki. Dyplomy czeladnicze i mistrzowskie są cenionymi dokumentami w całej Unii Europejskiej. Stąd też tak ważny jest powrót do obowiązku posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodów – jest to jedyny sposób na to, aby dalej rozwijała się branża usługowa.

Pani Bożena Gawron Majer  - Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji   przedstawiła zmiany w systemie kształcenia zawodowego, z nowym kształtem podstaw programowych, oraz wzmocnioną rolą doradztwa zawodowego. Kolejni eksperci  w swoich wystąpieniach poruszali kwestie związane z finansowaniem oświaty. Duże emocje wywołała dyskusja, której podstawą były statystyki dotyczące efektywności zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych, z uwypukleniem rzemieślniczego przygotowania zawodowego oraz kwestie związane ze zróżnicowaniem wag subwencji oświatowej – pod kątem rodzaju realizowanej w  placówce formy praktycznej nauki zawodu – planowanego w MEN – zróżnicowania zawodów i wysokości przyznawanych subwencji. Uczestnicy forum podkreślili niesprawiedliwe w ich ocenie traktowanie szkół niepublicznych  względem placówek  publicznych  i zaapelowali  o podjecie działań mających na celu przywrócenie równowagi.

W podsumowaniu spotkania podjęto decyzję o powołaniu Rady Dyrektorów Szkół Rzemiosła, w skład, której wchodzić będą dyrektorzy wszystkich szkół rzemieślniczych.

 Na zakończenie I Forum uczestnicy zaproponowali pakiet rekomendacji:
1/ Zmiana wag w rozliczeniu subwencji dla klas wielozawodowych ( zlikwidowanie zróżnicowania w postaci  dwóch wag);
2/Weryfikacja wskaźnika naliczania dofinansowania dla pracowników realizujących przygotowanie zawodowe;
3/ Weryfikacja planu nauczania w klasach wielozawodowych;
4/ Konieczność przeprowadzenia badań wśród absolwentów szkół zawodowych –
z wyraźnym podziałem na formę organizacji zajęć praktycznych;
5/ Podwyższenie wynagrodzeń młodocianych pracowników i planu wydatków w tym zakresie z Funduszu Pracy;
6/ Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Rzemiosł.

 

  • Forum_Szkol_rzemiosla_1
  • Forum_Szkol_rzemiosla_2
  • Forum_Szkol_rzemiosla_3
  • Forum_Szkol_rzemiosla_4
  • Forum_Szkol_rzemiosla_5
  • Forum_Szkol_rzemiosla_6
Czytano 545 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 26 marzec 2018 06:54